Mismatch leidt tot zichtbare achteruitgang in de zakelijke schademarkt

Door | News, Verzekeren

Steeds meer beroepsgroepen zijn (tijdelijk) onverzekerbaar. De zakelijke schademarkt maakt grote ontwikkelingen door en zoekt een nieuwe balans. Door een sterk verschraald aanbod en complexer wordende behoeften, ontstaat er in toenemende mate een mismatch die voorlopig niet opgelost wordt. Dat blijkt uit de Performance en Distributiemonitor van IG&H.

Lees hier de hele Whitepaper

Sinds de grote kaalslag in de sector tien jaar geleden, worstelen verzekeraars in de zakelijke schademarkt met hun positionering. Welke doelgroep willen ze bedienen en werken ze bijvoorbeeld wel of niet met gevolmachtigde agenten? Tot er helderheid is over de koers, wordt de aanbodzijde sterk gestandaardiseerd om risico’s te beperken. Daardoor staat de sector effectief stil in haar ontwikkeling, blijkt uit onze monitor.

Tegenstrijdige ontwikkelingen
De sector heeft te maken met een mismatch tussen vraag en aanbod. Enerzijds neemt de complexiteit van klantvragen toe. Wat vroeger een simpel risico was, verandert door demografische, ecologische en technologische ontwikkelingen in een complex risico.

Tegelijkertijd verschraalt en standaardiseert het aanbod van verzekeraars steeds verder, onder andere door nieuwe dataoplossingen die risico’s buiten moeten sluiten. Alhoewel deze de financiële prestaties positief kunnen beïnvloeden, zorgt dit ook voor een toename van het aantal onverzekerbare groepen. Dit resulteerde onder andere in berichtgeving in het nieuws over taxichauffeurs en afvalverwerkers. Onafhankelijk adviseur beoordelen de dienstverlening van verzekeraars in de zakelijke schademarkt voor het eerst in lange tijd minder goed, blijkt ook uit de monitor.

Vinden van balans gaat niet zonder enkele schokken
Verzekeraars zullen deze trend moeten zien te doorbreken. De markt zal zich in de toekomst terug moeten bewegen naar een nieuw evenwicht waarbij klant en verzekeraars de risico’s delen. IG&H ziet drie verschillende opties; hyper focus op nichespecialisatie, een schaalvergroting of uitbreiding van de dienstverlening. Het vinden van een nieuwe balans zal geleidelijk gaan, maar enkele schokken, waarbij bepaalde beroepsgroepen (tijdelijk) lastig verzekerbaar zijn, zullen niet voorkomen kunnen worden.

Aandeel onafhankelijk adviseurs verzekeraars neemt verder toe

Door | News, Verzekeren

Het aandeel onafhankelijk adviseurs in de distributie neemt verder toe, maar de beoordeling over de dienstverlening van verzekeraars verslechtert juist, blijkt uit de Performance- en Distributiemonitor van IG&H. Zijn verzekeraars goed voorgesorteerd?

Lees hier het hele white paper. 

Vorig jaar berichtten we dat de onafhankelijk adviseur aan een sterke opmars bezig was. Uit de meest recente data blijkt dat deze groei doorzet. Op de levenmarkt na, blijft het aandeel van de onafhankelijk adviseur ten minste gelijk. In de zakelijke schademarkt, individuele inkomensmarkt en hypotheekmarkt is zelfs een plus te noteren. Door de sterke positionering van de adviseur voor adviesbehoeftes omtrent hypotheken, arbeidsongeschiktheid en (nieuwe) zakelijke risico’s zal, naar verwachting, deze groei doorzetten.

Spanningsveld belang adviseurs en verzekeraars
De beoordeling van de onafhankelijk adviseur over de dienstverlening van verzekeraars daalt echter. Historisch gezien werden verzekeraars in particuliere deelmarkten beter beoordeeld, dan in zakelijke deelmarkten. In de laatste metingen is dit verschil teruggedrongen doordat de performance in particuliere deelmarkten verslechterde. Dit wordt mede veroorzaakt door de noodzaak om kostenbesparingen te realiseren.

De markt is duidelijk in beweging. Verzekeraars zijn hun processen aan het herschikken en de solvabiliteit aan het verbeteren, aangejaagd en onder druk van aandeel- en toezichthouders. In de zoektocht naar een nieuwe balans, ligt de nadruk nu op kostenverlaging en risicobeperking. Daarom maken zij stevige keuzes op het gebied van producten, processen, pricing en beloning. In de zakelijke schademarkt leidt dit in sommige gevallen zelfs tot onverzekerbaarheid binnen bepaalde branches. Lees hier het hele artikel.

Samen met een dalende performance vormt dit alles een voedingsbodem voor een lagere NPS. Gegeven het prominente en vaak zelfs toenemende belang van adviseurs in de distributie levert dit een spanningsveld op.

Jan Pieter van der Helm
Director Insurance bij IG&H
j.vanderhelm@IGH.NL

Strategische alternatieven voor verlieslatend kernproduct

Door | Casestudies, Clientcases, Verzekeren

Wat wilde de klant?
Een grote levensverzekeraar zocht een duurzame oplossing voor een verlieslatend kernproduct. Daarvoor was het belangrijk om te bepalen welk prijsniveau er nodig was om een competitief product te bieden. Bij deze competitieve prijsstelling zou uiteraard een bepaald kostenniveau passen. De waardeketen moest op zijn beurt zó worden ingevuld dat deze zou leiden tot dit noodzakelijke kostenniveau. Ook was het cruciaal om na te denken over de mogelijke conclusie dat dit alles niet haalbaar zou blijken. Wat zouden in dat geval de alternatieven en aanbevelingen zijn?

Wat was onze aanpak?
We maakten een feitelijke analyse op productniveau. Hierbij hielden we rekening met de wijze van kostenallocatie binnen de organisatie. Om de basiscase vast te stellen keken we naar kosten in de waardeketen en geprojecteerde omzetontwikkelingen. Vanuit vastgestelde targets brachten we de noodzakelijke kostenniveaus in kaart. Daarnaast verkenden we het besparingspotentieel voor diverse scenario’s – op intern niveau, maar ook met externe partijen.

Wat hebben we bereikt?
Onder senior stakeholders is er een draagvlak gekomen op basis van een gevalideerde en feitelijke analyse in een moeilijk en gevoelig dossier. Daarom is de onvermijdelijke keuze gemaakt om de markt voor dit product te verlaten en bestaande klanten te bedienen via closed book.

Wat vond de klant?
“Een zeer gevoelig dossier dat goed begeleid is vanuit IG&H.”

De wederopstanding van de onafhankelijke adviseur

Door | News, Verzekeren

In de paper ‘De wederopstanding van de onafhankelijk adviseur’ zet IG&H duidelijk uiteen dat het onafhankelijk distributiekanaal springlevend is. Het geeft een scherpe meerjarige overview van ontwikkelingen aangaande kanaalverhoudingen, aantallen actieve adviseurs, concentratie binnen deelmarkten en tevredenheid van adviseurs over de dienstverlening van verzekeraars. Alhoewel de rol verandert, blijft onafhankelijk advies dus een cruciaal onderdeel van elke omnichannel strategie.

IG&H stelt verzekeraars in staat scherpe distributie en waardeketen keuzes te maken die nodig zijn om
het verschil te maken. Dit alles is te lezen in deze whitepaper.

Meer weten? Download hier de whitepaper,
of neem voor meer informatie contact op met Jan Pieter van der Helm